Kérjük támogasd azzal az oldalt, hogy a reklámblokkolókat kikapcsolod. Köszönjük!

Ki volt Lukanénye hőse?
  Családi kerékpártúra a Felvidéken.
 A hónap megyéje: Veszprém vármegye
  Veszprém megyei kerékpártúra ajánló.
A hónap megyéje: Nógrád vármegye
  Nógrád megyei kerékpártúra ajánló.
Teszt: Lazer Roller + Net bukósisak
  Figyi ez ár/értékben nagyon jó!
prev
next

jog2

A kormány döntött a kerékpárutak kezeléséről

A kormány 2017 szeptemberében kormányrendeletben döntött az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről

355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 39. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti országos kerékpárút-törzshálózaton meglévő és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszaira (a továbbiakban együtt: kerékpárútszakasz).
(2) A helyi közútként forgalomba helyezett, az illetékes önkormányzat kezelésében lévő önálló kialakítású kerékpárutak, illetve közös vagy elválasztott gyalog- és kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai körébe tartoznak
a) az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 1/6. mellékletében meghatározott országos kerékpárút-törzshálózaton meglévő kerékpárutak, továbbá
b) az a) pontba nem tartozó, főutakkal párhuzamosan meglévő kerékpárutak.
(3) A kerékpárútszakaszokat a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

2. § A kerékpárútszakaszok vonatkozásában a Kkt. 33. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút Nonprofit Zrt.) közútkezelőként látja el a miniszterrel kötött szerződés alapján.

3. § (1) A közútkezeléssel érintett kerékpárútszakaszok vonatkozásában a települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) együttműködik a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátásában és az adott kerékpárútszakaszhoz kapcsolódó fejlesztési tervek, programok végrehajtásában.
(2) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló kerékpárútszakaszok közútkezelése során keletkezett, önkormányzati tulajdonú vissznyereményi anyagokat (így különösen bontott út-, híd- és vízépítési anyagokat, táblákat, úttartozékokat, faanyagot) az illetékes önkormányzat köteles a közútkezelőtől haladéktalanul átvenni, azok értékét - tulajdonosként - számvitelileg nyilvántartani. Az illetékes önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján jogosult ezen vissznyereményi anyagokat az állam részére átadni. A kerékpárútszakaszok közútkezelője a részére átadott vissznyereményi anyagokat jogosult - a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezettel kötött megállapodás alapján - a közútkezelői tevékenysége során felhasználni.
(3) A kerékpárútszakaszokat érintő, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett beruházás, illetve felújítás esetén a beruházás a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseire figyelemmel az önkormányzat tulajdonaként jön létre. Ennek a nyilvántartási értéke térítésmentesen kerül átadásra az illetékes önkormányzat részére, amely a beruházás értékét saját könyveiben nyilvántartja, valamint azzal a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel elszámol. A kerékpárútszakaszokat érintő - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján - beruházásnak, illetve felújításnak nem minősülő tevékenység értékét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. költségként számolja el.
(4) A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Kkt. 33. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti feladatait attól a naptól kezdve látja el a kerékpárútszakasz vonatkozásában, amely napon az 1. melléklet szerinti birtokbaadási jegyzőkönyvet az illetékes önkormányzattal kölcsönösen aláírta, és egyben ezen naptól viseli a feladatok ellátásért fennálló felelősséget is.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.